1. אין להשתמש בשפה לא נאותה ולשון פוגענית, כזו שיש בה כדי לאיים, להעליב, להטריד, לבזות וכיוצא באלה.
2. חל איסור מוחלט לזלזל, להעליב, להכפיש או לפגוע בכל עדה מכל סוג שהיא בכל דרך או צורה שהיא.
3. אין לפרסם תכנים הכוללים פורנוגרפיה/אלימות.
4. אין לפרסם תכנים הכוללים רווח אישי בכל דרך שהיא.
5. אין לפרסם / לבקש פרטים אישיים אודות אדם אחר.
6. שימוש בסמלים נאצים, ניאו-נאצים או של כל ארגון אנטישמי ו/או גזעני אחר אסור בתכלית האיסור.
7. חל איסור מוחלט על להציף אשכולות בכל דרך שהיא.